Semalt: 10 e-poçta we internet kezzaplygy - Howpsuzlygy nädip saklamaly?

Spam hatlary internetde kiberjenaýatçylygy ýeňilleşdirmegiň adaty usulydy. Sosial ulgamlar üçin öňdebaryjy platforma hökmünde “Twitter” we “Facebook” köne spam hatlaryndan soň kiber jenaýatçylygynyň täze usullarydyr.

Semalt ” -yň uly satuw menejeri Raýan Jonson spam e-poçta we internet aldawlaryny we olardan nädip gaça durmalydygyny kesgitleýär.

1. Lotereýa aldawlary

Resmi lotereýa korporasiýasyndan düzülen spam e-poçtasy, haýsydyr bir lotereýa işine gatnaşmadyklarynda-da pidanyň gazanan pullaryny gutlaýar we yglan edýär.

Spam e-poçtasy şahsyýet bolsa, adresiň ady ýok, lotereýa ýok we spam haty şahsy maglumatlary sorasa aldaw.

2. Anket kezzaplygy

Galplyga sebäp bolýan käbir spam hatlary, gözleg işine çakylyk hökmünde gelip biler. Baglanyşyga basmak, nagt pullaryň ýitmegine sebäp bolýan parollaryň, bank maglumatlarynyň we şahsy maglumatlaryň ogurlanmagyna alyp barýan işlerde içalyçylyk edýän programmany göçürip alyň.

3. “PayPal” ýa-da onlaýn kredit kartoçkasy

Onlaýn pul geçirişinden ýa-da kredit kartoçkasyndan kanuny ýaly bolup görünýän e-poçta gyssagly çäre sorap biler. Pidanyň beren maglumatlary, bar bolan mukdary ýa-da şahsyýet ogurlygyny ýitirmek üçin hasabyny dolandyrmak bilen gutarýar.

Köplenç iberijiniň salgysy şübheli, e-poçta belli bir salgy iberiji ýok, baglanyşyk kanuny däl we e-poçta pidasyna howp abandyrýar.

4. Gizlin dükan aldawçylygy

Internetde syrly eserler edip, köp mukdarda pul wada berýän spam e-poçta hiledir. Aldawçylar onlaýn söwda etmek üçin size pul tölemegi wada berýärler. Şeýle-de bolsa, okuw üçin pul tölemeli ýa-da galp çek almak üçin adresini bermeli.

5. Daşary ýurt barlagy

Bu spam e-poçta, daşary ýurt hasabynda saklanýan köp mukdarda puluň öwezini dolmak üçin kömege mätäç şa ses iberijisini öz içine alýar. Salgylananlar şertnamany baglaşmazdan birnäçe gezek pul töleglerini ibermäge çekilýär.

6. Ogurlanan profil

Onlaýn aldawçylar, hasapdaky dostlaryň sanawyndan hoşniýetlilik soramak üçin sosial media hasabyny ogurlap bilerler. Galplyklaryň pidalary dostlaryna şübhesiz kömek etmek üçin pul iberýärler.

7. Wiktorina aldawy

Spam hatlaryndan başga-da, aldawçylar wiktorinalara we telefon belgilerini talap edýän oýunlara baglanyşyk iberýärler. Bu oýunlara gatnaşmak ulanyjyny galplyklara sezewar edýär.

8. Şübheli surat aldawy

Sosial mediýada paýlaşylan aladaly habar bilesigelijilige sebäp bolýar. Ulanyjynyň ýalaňaç suratlarynyň açylmagyny teklip edýän habar, hakerlere sezewar bolan aşakdaky baglanyşyklara itergi berýär.

9. Gizlin URL kezzaplygy

Şübheli ulanyjydan Twitter çakylygyny alyp bilersiňiz. Olaryň baglanyşygyna bassaňyz, göçürip bolmaýan içaly programma üpjünçiligi ýa-da zyýanly programma üpjünçiligi bolup bilýän web sahypalaryna ugrukdyrylýar.

10. Çaga aldawçylygy

Sosial mediýada syrkaw çaganyň ýerleşdirilen suraty bejergi üçin serişde berilmegini soraýar. Bu habara degen adamlar, kezzapdygyny bilmän, sadaka berýärler we beýleki adamlar bilen paýlaşýarlar.

Ygtybarly bolmak, soralmaýan e-poçtalary pozmak, nätanyş adamlardan gelýän baýraklara we wadalara ynanmaň, onlaýn pul soramak, hiç haçan şahsy maglumatlary açmaň we şübheli baglanyşyklara basmaň.